Themagroep Toegankelijkheid ASD-Uden

Als themagroep Toegankelijkheid streven wij er steeds naar de positie van de mensen met een handicap in de gemeente Uden te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen op het gebied van zorg, welzijn en toegankelijkheid.
Positieve bijkomstigheid hiervan is, dat wanneer het goed geregeld is voor mensen met een handicap, iedereen hier voordeel van heeft. Dit is een mooie spin-off, maar vraagt nog steeds veel tijd en aandacht om alle beleidsmakers, plannenmakers en ook iedereen die bij de uitvoering van regelgeving en projecten is betrokken, van deze noodzaak te doordringen.
 Op 14-06-2016 heeft de Nederlandse regering het VN-verdrag inzake de rechten voor de mensen met een handicap geratificeerd. Het recht om niet gediscrimineerd te worden staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte d.d. 1 januari 2017.
Echter de implementatie van dit verdrag en de wet op landelijk-, regionaal- en gemeentelijk niveau is begin 2019 nog maar amper gestart.
Vanuit de VNG wordt de gemeente geïnformeerd over diverse ontwikkelingen maar het lijkt wel of iedereen op elkaar wacht!
Het woord verdrag is in deze misleidend, omdat het wel degelijk een wet is, waar iedereen zich in Nederland aan dient te houden.
Centraal in het VN-rapport staat het bevorderen van inclusie en participatie van personen met een handicap. Zo komen we tot een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen! Gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor waardigheid en persoonlijke autonomie.
In de praktijk zijn onze werkzaamheden sterk gericht op het verbeteren van de mogelijkheden voor
personen met een handicap om, in fysieke zin, volwaardig aan onze samenleving deel te kunnen  nemen. Wij letten vooral op BTBU, dit wil zeggen:
  • Bereikbaarheid
  • Toegankelijkheid
  • Bruikbaarheid
  • Uitgankelijkheid
Maar ook op het gebied van Zorg en Welzijn dienen er stappen te worden gezet om iedereen toegang te geven tot dit gebied.
Stukje geschiedenis:
Op 25-03-1988 werd de Stichting Platform voor Mensen met een Handicap Uden opgericht.
 Deze stichting had ten doel de behartiging van de belangen op algemene grondslag van alle mensen met een handicap binnen de grenzen van het werkgebied van de stichting, zulks in de ruimste zin, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Op 18-07-2017 werd Drempels Weg Uden officieel toegevoegd als werknaam van bovengenoemde stichting.
Deze aanpassing is doorgevoerd na de G-1000, die in oktober 2014 in Uden werd gehouden. Tijdens de G-1000 konden inwoners van de gemeente Uden hun idee presenteren aan anderen. Uiteindelijk bleven er tien (10) ideeën over. Twee van deze ideeën gingen over Toegankelijkheid en Zorg & Welzijn. Het eerste jaar werd nog met de verschillende werkgroepen vergadert. We merkten dat er veel doublures waren. Na overleg is besloten een efficiency slag te maken en de groepen samen te voegen.
Er werd een nieuwe naam gekozen: Drempels Weg Uden.
Vanaf februari 2016 was deze samenvoeging een feit.
Eind 2016 kwam er van de gemeente Uden het verzoek om te komen tot één Adviesraad Sociaal Domein. Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgehad tussen afvaardigingen van WMO-Raad, Platform Minima Uden (PMU), Lokale Senioren Verenigingen Uden (LSV) en DWU.
Er werd besloten eerst te kijken of samenwerking op ‘raakvlakken’ mogelijk was. Dit is langzaam verder uitgebreid en zo is de ASD-Uden ontstaan.
Per 01-01-2019 zijn bovengenoemde adviesraden opgegaan in ASD-Uden.
Het jaarverslag van DWU 2018 kunt u hier lezen.