De laatste nieuwsberichten m.b.t. het sociaaldomein

Op 16 juni heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen de Projectleider van de herinrichting Marktstraat, bijgestaan door zijn ontwerper en vertegenwoordigers van de ASD. Bij dit gesprek was ook een vertegenwoordiger van Visio aanwezig om ook hun deskundigheid omtrent dit onderwerp te benutten. Doel van het gesprek was om tot een advies vanuit de ASD te kunnen komen omtrent de geplande herinrichting van de Marktstraat in Uden. Deze herinrichting is ca 6 maanden vervroegd en zou nu gestart worden in juni zodat voor december 2020 alles kan zijn afgerond. Daardoor diende het adviestraject sneller dan normaliter te gaan.
Lees HIER het gehele Advies geleidelijnen Marktstraat
Voorzieningen voor visueel beperkten in de Marktstraat.
Op 17 juni heeft de Adviesraad geadviseerd om tijdens het zomerreces geen afspraken te maken met leveranciers of aannemers over het bestratingswerk voordat er overeenstemming is bereikt over het toepassen van gids- dan wel geleidelijnen. Op 19 juni heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente wordt opgedragen geleidelijnen in de Marktstraat aan te leggen conform het met “Drempels Weg Uden” gesloten convenant. Daarop heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de verantwoordelijke wethouder en projectleider enerzijds en de ASD anderzijds. Hierin heeft de ASD nog eens haar belangrijkste bezwaren tegen een gidslijn kenbaar gemaakt:
Lees HIER de hele notitie van het ASD
Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief ontvangen waarin u uw zorgen uit over het grote aantal Corona slachtoffers in
onze en de buurgemeenten. Uw zorg wordt alom gedeeld. Het is een nieuw virus waarvan nog
onbekend is wat maakt dat op de ene plek in Nederland meer slachtoffers vallen dan op andere
plekken in Nederland. Dit niet-weten zorgt voor veel onzekerheid en de tegenstrijdige
berichtgeving, door wetenschappers en betweters, maakt dat inwoners angstig worden.
Lees HIER de gehele reactie van de gemeente op het advies m.b.t. het Coronavirus
Lees HIER het advies aan de gemeente m.b.t het Coronavirus
Geachte heer/mevrouw,
Op 19 mei 2020 hebben we uw advies met betrekking tot de concept Woonvisie 2020-2025 ontvangen. Alvorens in te gaan op uw advies en de wijze waarop we uw advies in de Woonvisie 2020-2025 hebben verwerkt, wil ik u bedanken voor het uitgebrachte advies.
We betreuren het dat u zich, door omstandigheden, gedurende geruime tijd niet betrokken heeft kunnen voelen met het traject. Zoals u in uw brief schrijft, is het overleg tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Uden en van de ASD Uden niet gegaan zoals beide partijen hadden voorgenomen. Wij danken u voor het constructieve gesprek dat op 18 mei tussen vertegenwoordigers van de ASD Uden en de gemeente heeft plaatsgevonden.
Lees HIER de gehele reactie van de gemeente op het advies m.b.t. de woonvisie
Lees HIER het advies aan de gemeente m.b.t de Woonvisie
Gisteren, 16 juni 2020, heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigingen van de gemeente -onder leiding van
de heer H. Bouquet als projectleider voor herinrichting Marktstraat- enerzijds en van de Adviesraad Sociaal Domein Uden -onder leiding van
ondergetekende als voorzitter van de Adviesraad- anderzijds en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Visio.
Dit overleg vond plaats in het kader van het op 20 april 2017 gesloten convenant tussen B&W van de gemeente Uden en DWU (een van de rechtsvoorgangers van Adviesraad Sociaal Domein Uden): “Uden, beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen”.
In dit convenant is in artikel 17 geregeld dat toepassing van geleide- en/of gidslijnen in overleg met DWU (lees ASD-U) zal worden bekeken. Het overleg van 16 juni voldoet daarmee aan de in het convenant vastgelegde afspraak. Genoemd overleg had als belangrijkste doelstelling overeenstemming te bereiken over de best mogelijk wijze van geleiding van visueel beperkten door de nieuw-ingerichte Marktstraat.
Lees HIER het hele advies 

en

HIER het convenant waarnaar verwezen wordt.
Praktische tips voor uw winkel, onderneming of (culturele) instelling
Door de coronacrisis is het noodzakelijk geworden om 1,5 meter afstand te houden. Overal in de samenleving komen afscheidingen, waarschuwingen, nieuwe huisregels en eenrichtingsverkeer. De communicatie hierover is erg visueel, een groot obstakel dus voor mensen met een visuele beperking. Hieronder vindt u handige tips en trucs om uw winkel, theater, gemeentehuis maar bijvoorbeeld ook de straat of het park in deze tijden toegankelijk te maken. Ook mensen met een visuele beperking willen immers zo zelfstandig mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving. De belangrijkste boodschap is: maak routes, markeringen en afscheiden goed zichtbaar én voelbaar, zo voorkomt u botsingen en struikelpartijen.

Voor wie?
In Nederland wonen 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. Een deel van hen is te herkennen aan een (tast)stok of blindengeleidenhond, maar dat geldt niet voor iedereen. Wees u ervan bewust dat mensen……..
Lees HIER het hele verhaal en de tips
Inleiding
In 2017 is de voorganger van de Themagroep Armoede, Werk & Inkomen (AWI), de Stichting Platform Minima Uden (PMU) nauw betrokken geweest bij de opstelling van het Armoedebeleid 2018-2021 van de gemeente Uden. Helaas is van de toenmalige bezetting van PMU in 2019 slechts een aantal leden meegegaan naar AWI en ook die hebben uiteindelijk eind 2019 hun werkzaamheden na vele jaren beëindigd. Een soortgelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden aan de kant van de ambtenaren die hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Hierdoor is kennis niet meer aanwezig van het hoe en waarom het Armoedebeleid 2018-2021 indertijd is geformuleerd zoals het nu op papier staat. De reactie op de evaluatie dient ook in dit licht te worden bezien.
Lees HIER de hele evaluatie
In 2017 is het Armoedebeleid 2018-2021 vastgesteld door de Raad. Voor u ligt de eerste tussenevaluatie van het Armoedebeleid om u op de hoogte te brengen van de resultaten van het nieuw ingevoerde beleid. Het nieuwe beleid richt zich, meer dan voorheen op het vroeg signaleren van armoede en op preventie. Oftewel “Voorkomen is beter dan genezen.”
Doelstelling daarbij is tevens om de sterk stijgende uitgaven beter te gaan beheersen.
Allereerst zal een beeld gegeven worden van de armoede in Uden (cijfers en bereik t.o.v. vóór het nieuwe beleid). Vervolgens komen de volgende thema’s één voor een aan bod:….
Lees HIER de evaluatie
Geacht College,
Door omstandigheden is het overleg tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Uden en
vertegenwoordigers van de ASD Uden helaas niet gegaan zoals beide partijen hadden voorgenomen.
Wij betreuren dat de gemeentelijke organisatie niet tijdig actie heeft ondernomen om het goed
gestarte overleg ook tijdens de noodgedwongen afwezigheid van een van haar medewerkers voort te
zetten, waardoor de ASD Uden zich gedurende geruime tijd niet betrokken heeft kunnen voelen.
Dit gezegd hebbende heeft de ASD Uden inmiddels kennis kunnen nemen van de Concept Woonvisie
2020-2025, de Reactienota hierop, alsmede het concept van de Wijzigingennota Woonvisie. 
Lees HIER het hele advies
Geacht College,
Gisteravond heeft minister-president Rutte gezegd dat uit de cijfers van het RIVM blijkt dat de situatie in Nederland voor wat betreft het coronavirus langzaam verbetert. De verbetering is echter zodanig dat de ‘lockdown’ waarin wij ons momenteel bevinden de komende weken op slechts enkele onderdelen zal worden aangepast. Het gevaar van een tweede golf doodzieke mensen en vele duizenden doden ligt nog altijd op de loer. De inktzwarte periode die achter ons ligt, is nog niet afgesloten.
Voor de inwoners van Uden was de afgelopen zes weken…..(lees HIER het hele advies)
Inleiding
In 2017 ontstond bij diverse belangengroeperingen, die binnen het sociaal domein van de gemeente Uden actief waren, de gedachte dat efficiënter gewerkt kon worden wanneer men als één collectief zou kunnen functioneren. Ook het gemeentebestuur bleek enthousiast. Daar zag men de voordelen wanneer aan één aanspreekpunt beleidsstukken, die met het sociaal domein te maken hadden, om advies konden worden voorgelegd. Dit alles werd mede ingegeven door de invoering van drie decentralisaties t.w. Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Lees het hele jaarverslag HIER
Mail aan wethouder Prinssen dd 20-10-2019 inzake campagne “Kom uit je schuld”
Lees de mail hier
Antwoord van de gemeente Uden m.b.t. beëindiging van activiteiten van de Themagroep Toegankelijkheid
Lees het antwoord hier
Geachte leden en volgers van de Koepel,
Alarmerende berichten over grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Er speelt veel binnen de jeugdzorg. Henk Beltman schreef twee interessante blogs over dit thema. En ook andere bloggers kropen in de pen voor ons. Dit leverde o.a. verhalen op over financieel misbruik van ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking en een blog over particuliere armoedebestrijding.

Met deze nieuwsbrief hopen we u ook weer te inspireren. Zijn er thema’s die wat u betreft aandacht verdienen en die u nog mist in onze nieuwsbrieven of AdviesWijzers, stuur ons dan gerust een mail: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Lees de hele nieuwsbrief hier 
De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is met een jaar verlengd tot 1 juli 2020. Ieder(in) is blij met deze verlenging.
De overgangsregeling zou op 1 juli 2019 stoppen. Vervoerders zouden vanaf die datum alleen nog mensen in een crash geteste rolstoel mogen vervoeren.
Lees het hele bericht hier 
Open brief over jeugdzorg en GGZ aan onze inwoners,
Het is een ongebruikelijke stap voor gemeenten om via een open brief in een dagblad onze zorgen met onze inwoners te delen. Door de huidige ontwikkelingen rond de jeugdzorg en GGZ voelen wij ons echter genoodzaakt dit toch te doen.
In 2015 namen gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over. Dat deden wij omdat wij deze taken beter en overzichtelijker wilden regelen. Wij kunnen beter maatwerk leveren dan het Rijk. Tegelijkertijd moesten we deze taken uitvoeren met een veel kleiner budget dan voorheen. De crisistijd, waarin ook door gemeenten fors moest worden bezuinigd, maakte de uitvoering van deze nieuwe taken niet makkelijker. In de afgelopen jaren zijn door gemeenten meer jongeren bereikt dan vooraf was voorspeld. Dat leidde tot extra uitgaven en, bij gebrek aan financiële compensatie, tot grote tekorten bij gemeenten.
Lees de hele brief hier 
Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) werd in 2018 vaker dan ooit tevoren melding gemaakt van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte: 596 meldingen, ofwel 14 procent van het totaal. Onder andere discriminatie rondom werk, onderwijs, vervoer, toegang tot goederen en diensten en wonen is bij wet verboden.
Lees het hele artikel hier
Vrijwilligersvergoeding is per 01-01-2019 verhoogd naar € 1.700 max per jaar.
Heeft u een uitkering is het wel verstandig de vrijwilligersvergoeding te melden aan de instantie van wie u de uitkering ontvangt.
Blijft u onder het bedrag van € 1.700 per jaar, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet.
Ontvangt u van meerdere organisaties een vrijwilligersvergoeding, kan deze belast worden als loon.
Voor meer informatie klik hier
Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vorige weekhebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.
Lees hier het hele artikel
SER: Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken
In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie.
Lees het hele artikel hier
Het jaarverslag van DWU 2018 is nu beschikbaar (sinds 2019 Themagroep Toegankelijkheid).
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 20-01-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over Arbeidsparticipatie. 
Daarna is nog een advies gegeven en een antwoord van de gemeente
Lees het hier
ASD-Uden heeft op 18-02-2019 aan de gemeente een advies uitgebracht over de inrichting nieuwe toegang jeugd. 
Op dit bericht is nu op 19-03-2019 een reactie van de Gem-Uden binnengekomen
Lees het hier
Het Europees Parlement heeft deze week de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat.
Lees het hier
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per week schoonmaken’ is onvoldoende.
Lees het hier
Brief College inz terugplaatsen terrassen westzijde Markt 01-03-2019 
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 28-02-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over het Advies Regionaal Beleidskader Wmo 2020-2023.
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 18-02-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over de inrichting nieuwe Toegang Jeugd.
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 20-01-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over Arbeidsparticipatie.
Lees het hier