De laatste nieuwsberichten m.b.t. het sociaaldomein

Mail aan wethouder Prinssen dd 20-10-2019 inzake campagne “Kom uit je schuld”
Lees de mail hier
Antwoord van de gemeente Uden m.b.t. beëindiging van activiteiten van de Themagroep Toegankelijkheid
Lees het antwoord hier
Geachte leden en volgers van de Koepel,
Alarmerende berichten over grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Er speelt veel binnen de jeugdzorg. Henk Beltman schreef twee interessante blogs over dit thema. En ook andere bloggers kropen in de pen voor ons. Dit leverde o.a. verhalen op over financieel misbruik van ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking en een blog over particuliere armoedebestrijding.

Met deze nieuwsbrief hopen we u ook weer te inspireren. Zijn er thema’s die wat u betreft aandacht verdienen en die u nog mist in onze nieuwsbrieven of AdviesWijzers, stuur ons dan gerust een mail: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Lees de hele nieuwsbrief hier 
De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is met een jaar verlengd tot 1 juli 2020. Ieder(in) is blij met deze verlenging.
De overgangsregeling zou op 1 juli 2019 stoppen. Vervoerders zouden vanaf die datum alleen nog mensen in een crash geteste rolstoel mogen vervoeren.
Lees het hele bericht hier 
Open brief over jeugdzorg en GGZ aan onze inwoners,
Het is een ongebruikelijke stap voor gemeenten om via een open brief in een dagblad onze zorgen met onze inwoners te delen. Door de huidige ontwikkelingen rond de jeugdzorg en GGZ voelen wij ons echter genoodzaakt dit toch te doen.
In 2015 namen gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over. Dat deden wij omdat wij deze taken beter en overzichtelijker wilden regelen. Wij kunnen beter maatwerk leveren dan het Rijk. Tegelijkertijd moesten we deze taken uitvoeren met een veel kleiner budget dan voorheen. De crisistijd, waarin ook door gemeenten fors moest worden bezuinigd, maakte de uitvoering van deze nieuwe taken niet makkelijker. In de afgelopen jaren zijn door gemeenten meer jongeren bereikt dan vooraf was voorspeld. Dat leidde tot extra uitgaven en, bij gebrek aan financiële compensatie, tot grote tekorten bij gemeenten.
Lees de hele brief hier 
Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) werd in 2018 vaker dan ooit tevoren melding gemaakt van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte: 596 meldingen, ofwel 14 procent van het totaal. Onder andere discriminatie rondom werk, onderwijs, vervoer, toegang tot goederen en diensten en wonen is bij wet verboden.
Lees het hele artikel hier
Vrijwilligersvergoeding is per 01-01-2019 verhoogd naar € 1.700 max per jaar.
Heeft u een uitkering is het wel verstandig de vrijwilligersvergoeding te melden aan de instantie van wie u de uitkering ontvangt.
Blijft u onder het bedrag van € 1.700 per jaar, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet.
Ontvangt u van meerdere organisaties een vrijwilligersvergoeding, kan deze belast worden als loon.
Voor meer informatie klik hier
Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vorige weekhebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.
Lees hier het hele artikel
SER: Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken
In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie.
Lees het hele artikel hier
Het jaarverslag van DWU 2018 is nu beschikbaar (sinds 2019 Themagroep Toegankelijkheid).
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 20-01-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over Arbeidsparticipatie. 
Daarna is nog een advies gegeven en een antwoord van de gemeente
Lees het hier
ASD-Uden heeft op 18-02-2019 aan de gemeente een advies uitgebracht over de inrichting nieuwe toegang jeugd. 
Op dit bericht is nu op 19-03-2019 een reactie van de Gem-Uden binnengekomen
Lees het hier
Het Europees Parlement heeft deze week de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat.
Lees het hier
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per week schoonmaken’ is onvoldoende.
Lees het hier
Brief College inz terugplaatsen terrassen westzijde Markt 01-03-2019 
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 28-02-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over het Advies Regionaal Beleidskader Wmo 2020-2023.
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 18-02-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over de inrichting nieuwe Toegang Jeugd.
Lees het hier
De AdviesraadSociaalDomein-Uden heeft op 20-01-2019 aan de gemeente Uden een advies uitgebracht over Arbeidsparticipatie.
Lees het hier