Senioren


Een integraal seniorenbeleid is voor ons als themagroep Senioren heel belangrijk. Het aantal senioren in onze samenleving groeit elk jaar. We leven langer, blijven langer thuis wonen en steeds meer senioren nemen actief deel aan de samenleving o.a. als mantelzorger en/of vrijwilliger.
Onze themagroep houdt in de gaten of wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit op elkaar worden afgestemd.
Het is van belang dat er snel kan worden gereageerd als de zorgbehoefte toeneemt, bijvoorbeeld bij het verminderen van de gezondheid. Dat tijdig reageren is belangrijk, hierdoor kan bijvoorbeeld eenzaamheid worden aangepakt of armoede ondervangen worden.
Ons doel is dat alle senioren kunnen deelnemen aan de samenleving en hun belangen te behartigen dat ze mee kunnen blijven doen. Onderwerpen als vergrijzing, zorg, welzijn en dementie verdienen veel aandacht in onze themagroep. Onze taak is dit in de gaten te houden en de gemeente op tijd te informeren, te attenderen, of te adviseren, wanneer blijkt dat er bepaalde zaken niet goed verlopen.
De Adviesraad Sociaal Domein, waar de themagroep Senioren deel van uit maakt, zal zowel gevraagd als ongevraagd adviseren in het te voeren beleid van het College van B & W.
Onze opzet hierbij is de belangen van en voor alle senioren in de gemeente Uden te behartigen.
Daarnaast heeft de themagroep een signalerende, evaluerende en creërende functie. Dit houdt in dat we van onze achterban de benodigde input nodig hebben over allerlei onderwerpen die beter geregeld kunnen en/of zouden moeten worden. We willen eenieder bij deze onderwerpen betrekken om zoveel mogelijk invloed op het beleid te hebben. Dit kunnen we alleen bereiken door samenwerking bewerkstelligen.