Jeugd & Onderwijs

Sinds 01 januari 2015 zijn in Nederland de gemeenten verantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders/verzorgers.
Doelstelling
De leden van de themagroep Jeugd & Onderwijs, binnen de ASD-Uden streven naar een zo goed mogelijk beleid door en binnen de gemeente Uden ten aanzien van alle vormen van zorg voor jeugd. Zowel de lichtere vorm, dan wel de zwaardere vorm.
Hiervoor streven we naar een laagdrempelige ingang naar deze zorg voor iedereen binnen de gemeente Uden en
dorpskernen Volkel en Odiliapeel. 
Daarnaast willen we ook dat er voor iedereen geschikt onderwijs is, zodat iedereen mee kan doen op zijn/haar niveau.
De themagroep Jeugd & Onderwijs tracht dit te bereiken door:
  • Het verkrijgen van informatie omtrent (de kwaliteit van) de zorg vanuit diverse organisaties en waar mogelijk vanuit de jeugdigen zelf en/of hun ouders/verzorgers;

  • Het inventariseren van knelpunten vanuit de welzijnszorg-organisaties zoals Compass, professionals in Jeugdzorg en Centrum Jeugd & Gezin/Basisteams.
    Maar ook vanuit basisscholen en voortgezet onderwijs en vanuit gecertificeerde instellingen zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • Het stimuleren en waarborgen van voldoende zorgaanbieders en professionals in onze gemeente;
  • Het adviseren omtrent beleidsvoornemens op het gebied van jeugdzorg en onderwijs vanuit het college van de gemeente Uden;
  • Nauwlettend toezien op de praktische uitvoering van het vastgestelde beleid.
  • Functioneren als klankbord voor alle Udenaren die te maken hebben met het thema Jeugd & Onderwijs.
Het bovenstaande kan leiden tot gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Uden over het beleid van Jeugd & Onderwijs, v
via het bestuur van de ASD-Uden.